Journal article

Mental health system in China: histoty, recent 210 service reform and future challenges

Jin Liu, Hong Ma, Yan-Ling He, Bin Xie, Yi-Feng Xu, Hong-Yu Tang, Ming Li, Wei Hao, Xiang-Dong Wang, Ming-Yuan Zhang, Chee H Ng, Margaret Goding, Julia Fraser, Helen Herrman, Helen FK Chiu, Sandra S Chan, Edmond Chiu, Xin Yu

World Psychiatry | ELSEVIER MASSON | Published : 2011