Journal article

Endovascular stenting for atherosclerotic subclavian artery stenosis in patients with other craniocervical artery stenosis

Yongkun Li, Qin Yin, Wusheng Zhu, Yinzhou Wang, Xiaobing Fan, Dezhi Liu, Maogang Chen, Qizhang Wang, Gelin Xu, Bernard Yan, Xinfeng Liu

Journal of Thrombosis and Thrombolysis | SPRINGER | Published : 2013