Journal article

Tumorigenesis and prognostic role of hepatoma-derived growth factor in human gliomas

Shu-Shong Hsu, Chih-Hao Chen, Guei-Sheung Liu, Ming-Hong Tai, Jyh-Seng Wang, Jain-Ching Wu, Mei-Lang Kung, Elsa C Chan, Li-Feng Liu

Journal of Neuro-Oncology | SPRINGER | Published : 2012