Journal article

Facile synthesis of hierarchically porous carbons from dual colloidal crystal/block copolymer template approach

Yonghui Deng, Chong Liu, Ting Yu, Feng Liu, Fuqiang Zhang, Ying Wan, Lijuan Zhang, Changchun Wang, Bo Tu, Paul A Webley, Huanting Wang, Dongyuan Zhao

Chemistry of Materials | AMER CHEMICAL SOC | Published : 2007