Journal article

Characteristics of soil water repellency after sand dune stabilization in the Tengger Desert

Yang Hao-Tian, Liu Li-Chao, Li Xin-Rong, Wei Yon-gPing, Gao Yan-Hong, Li Xiao-Jun, Jia Rong-Liang, Huang Lei

Sciences in Cold and Arid Regions | China Science Publishing & Media Ltd. | Published : 2012

University of Melbourne Researchers