Conference Proceedings

Altered Topological Organization Of White Matter Structural Networks In Patients With Neuromyelitis Optica

Yaou Liu, Yunyun Duan, Yong He, Jun Wang, Mingrui Xia, Chunshui Yu, Huiqing Dong, Jing Ye, Helmut Butzkueven, Kuncheng Li, Ni Shu

MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL | SAGE PUBLICATIONS LTD | Published : 2013