Journal article

17 beta-Estradiol Rapidly Attenuates P2X3 Receptor-Mediated Peripheral Pain Signal Transduction via ER alpha and GPR30

Yi Lu, Qian Jiang, Lihua Yu, Zhan-Ying Lu, Shuang-Ping Meng, Dingfeng Su, Geoffrey Burnstock, Bei Ma

Neuroendocrinology | OXFORD UNIV PRESS INC | Published : 2013