Journal article

Replication and Meta-Analysis of GWAS Identified Susceptibility Loci in Kawasaki Disease Confirm the Importance of B Lymphoid Tyrosine Kinase (BLK) in Disease Susceptibility

Chia-Jung Chang, Ho-Chang Kuo, Jeng-Sheng Chang, Jong-Keuk Lee, Fuu-Jen Tsai, Chiea Chuen Khor, Li-Ching Chang, Shih-Ping Chen, Tai-Ming Ko, Yi-Min Liu, Ying-Ju Chen, Young Mi Hong, Gi Young Jang, Martin L Hibberd, Taco Kuijpers, David Burgner, Michael Levin, Jane C Burns, Sonia Davila, Yuan-Tsong Chen Show all

PLoS One | PUBLIC LIBRARY SCIENCE | Published : 2013