Journal article

Indexable online time series segmentation with error bound guarantee

Jianzhong Qi, Rui Zhang, Kotagiri Ramamohanarao, Hongzhi Wang, Zeyi Wen, Dan Wu

WORLD WIDE WEB-INTERNET AND WEB INFORMATION SYSTEMS | SPRINGER | Published : 2015