Journal article

Initial Copper Stress Strengthens the Resistance of Soil Microorganisms to a Subsequent Copper Stress

Jing Li, Yuan-Ming Zheng, Yu-Rong Liu, Yi-Bing Ma, Hang-Wei Hu, Ji Zheng He

Microbial Ecology | SPRINGER | Published : 2014