Journal article

Continuous visible k nearest neighbor query on moving objects

Yanqiu Wang, Rui Zhang, Chuanfei Xu, Jianzhong Qi, Yu Gu, Ge Yu

Information Systems | PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD | Published : 2014