Journal article

Carbon sequestration capacity of shifting sand dune after establishing new vegetation in the Tengger Desert, northern China

Haotian Yang, Xinrong Li, Zengru Wang, Rongliang Jia, Lichao Liu, Yongle Chen, Yongping Wei, Yanhong Gao, Gang Li

Science of the Total Environment | ELSEVIER | Published : 2014