Conference Proceedings

Bio-inspired hemispherical compound eye camera

Jianliang Xiao, Young Min Song, Yizhu Xie, Viktor Malyarchuk, Inhwa Jung, Ki-Joong Choi, Zhuangjian Liu, Hyunsung Park, Chaofeng Lu, Rak-Hwan Kim, Rui Li, Kenneth B Crozier, Yonggang Huang, John A Rogers, LP Lee, JA Rogers, SHA Yun

Bioinspired, Biointegrated, Bioengineered Photonic Devices II | SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING | Published : 2014