Journal article

CLOUD COMPUTING

Yong Cui, Rajkumar Buyya, Jiangchuan Liu

China Communications | CHINA INST COMMUNICATIONS | Published : 2014