Journal article

Pause on Avian Flu Transmission Research

Ron AM Fouchier, Adolfo Garcia-Sastre, Yoshihiro Kawaoka, Wendy S Barclay, Nicole M Bouvier, Ian H Brown, Ilaria Capua, Hualan Chen, Richard W Compans, Robert B Couch, Nancy J Cox, Peter C Doherty, Ruben O Donis, Heinz Feldmann, Yi Guan, Jaqueline Katz, HD Klenk, Gary Kobinger, Jinhua Liu, Xiufan Liu Show all

Science | AMER ASSOC ADVANCEMENT SCIENCE | Published : 2012