Conference Proceedings

Delayed Self-homodyne Detection for OFDM-PON Downstream

Rong Hu, Tao Gui, Zhaohui Li, Haibo Li, Chao Li, Cai Li, Xiao Xiao, Qi Yang, Shaohua Yu, Xi Chen, William Shieh

Optics InfoBase Conference Papers | IEEE | Published : 2014