Journal article

Febrile seizure recurrence reduced by intermittent oral levetiracetam

Lin-Yan Hu, Li-Ping Zou, Jian-Min Zhong, Lei Gao, Jian-Bo Zhao, Nong Xiao, Hong Zhou, Meng Zhao, Xiu-Yu Shi, Yu-Jie Liu, Jun Ju, Wei-Na Zhang, Xiao-Fan Yang, Patrick Kwan

Annals of Clinical and Translational Neurology | WILEY | Published : 2014