Journal article

Measurement of distributed mode coupling in a few-mode fiber using a reconfigurable Brillouin OTDR

An Li, Yifei Wang, Qian Hu, Di Che, Xi Chen, William Shieh

Optics Letters | OPTICAL SOC AMER | Published : 2014