Conference Proceedings

Arthropod eye-inspired digital camera with unique imaging characteristics

Jianliang Xiao, Young Min Song, Yizhu Xie, Viktor Malyarchuk, Inhwa Jung, Ki-Joong Choi, Zhuangjian Liu, Hyunsung Park, Chaofeng Lu, Rak-Hwan Kim, Rui Li, Kenneth B Crozier, Yonggang Huang, John A Rogers, T George, MS Islam, AK Dutta

Micro- and Nanotechnology Sensors, Systems, and Applications VI | SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING | Published : 2014