Journal article

Nucleic Acid Aptamer-Guided Cancer Therapeutics and Diagnostics: the Next Generation of Cancer Medicine

Dongxi Xiang, Sarah Shigdar, Greg Qiao, Tao Wang, Abbas Z Kouzani, Shu-Feng Zhou, Lingxue Kong, Yong Li, Chunwen Pu, Wei Duan

Theranostics | IVYSPRING INT PUBL | Published : 2015