Journal article

Processing Moving kNN Queries Using Influential Neighbor Sets

Chuanwen Li, Yu Gu, Jianzhong Qi, Ge Yu, Rui Zhang, Wang Yi

Proceedings of the VLDB Endowment | VLDB Endowment | Published : 2014