Journal article

Aptamer-Mediated Cancer Gene Therapy

Dongxi Xiang, Sarah Shigdar, Greg Qiao, Shu-Feng Zhou, Yong Li, Ming Q Wei, Liang Qiao, Hadi Al Shamaileh, Yimin Zhu, Conglong Zheng, Chunwen Pu, Wei Duan

CURRENT GENE THERAPY | BENTHAM SCIENCE PUBL LTD | Published : 2015