Journal article

Ambient Fine Particulate Matter Suppresses In Vivo Proliferation of Bone Marrow Stem Cells through Reactive Oxygen Species Formation

Yuqi Cui, Fengpeng Jia, Jianfeng He, Xiaoyun Xie, Zhihong Li, Minghuan Fu, Hong Hao, Ying Liu, Dylan Z Liu, Peter J Cowan, Hua Zhu, Qinghua Sun, Zhenguo Liu

PLOS ONE | PUBLIC LIBRARY SCIENCE | Published : 2015