Journal article

Constructing Water Shortages on a Huge River: The Case of Shanghai

Michael Webber, Jon Barnet, Zhongyuan Chen, Brian Finlayson, Mark Wang, Dan Chen, Jing Chen, Maotian Li, Taoyuan Wei, Sarah Wu, Hao Xu

GEOGRAPHICAL RESEARCH | WILEY | Published : 2015