Journal article

LINE-1 DNA methylation: A potential forensic marker for discriminating monozygotic twins

Jie Xu, Guangping Fu, Lina Yan, Jeffery M Craig, Xiaojing Zhang, Lihong Fu, Chunling Ma, Shujin Li, Bin Cong

Forensic Science International: Genetics | ELSEVIER IRELAND LTD | Published : 2015