Journal article

Film-Stabilizing Attributes of Polymeric Core-Shell Nanoparticles

Xiao-Jing Cai, Hao-Miao Yuan, Anton Blencowe, Greg G Qiao, Jan Genzer, Richard J Spontak

ACS Nano | AMER CHEMICAL SOC | Published : 2015